Reglement EZK Energy Award 2018

U leest hieronder het geldende reglement voor de EZK Energy Award 2018.

1. Algemeen

1.1 - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een prijsvraag ingesteld genaamd de EZK Energy Award en reikt deze prijs jaarlijks uit.
1.2 - Met het instellen van deze prijs wil het ministerie bekendheid geven aan het belang en de mogelijkheden voor verduurzaming van de energiehuishouding van ondernemingen.
1.3 - Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 belastingvrij verbonden.

2. Gerechtigd tot deelname

2.1 - De onderneming die aan de EZK Energy Award wenst deel te nemen staat te goeder naam en faam bekend. Dat geldt tevens voor haar bestuurders, feitelijk leidinggevenden, toezichthouders, en de eventueel met die onderneming gelieerde ondernemingen.
2.2 - Uitsluitend inrichtingen vallend onder de wet Milieubeheer (tenminste 50.000 KWh of 25.000 M3 gas jaarlijks), die een in de prijsvraag gevraagd energieproject hebben uitgevoerd kunnen voor de prijsvraag indienen. Bedrijven die het MEE Addendum hebben ondertekend zijn uitgesloten.
2.3 - De toepassing is uitgevoerd in 2018 en is onderdeel van de energiehuishouding van de inrichting.
2.4 - Indien een onderneming reeds eerder de EZK Energy Award gewonnen heeft, staat het die onderneming vrij om nadien opnieuw naar die prijs mee te dingen.

3. De prijs

3.1 - Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 belastingvrij verbonden.

4. De inschrijving

4.1 - Inschrijving kan enkel geschieden op voordracht door de Omgevingsdienst waar de inrichting gevestigd is of via doorgeleiding door RVO.nl naar deze Omgevingsdienst door middel van het daartoe bestemde Inschrijfformulier, te vinden op de website RVO.nl waarbij de dan geldende inschrijftermijnen (bekendgemaakt via de website) gerespecteerd dienen te worden. Elke omgevingsdienst mag één voordracht doen.
4.2 - Nadat een inschrijfformulier door RVO.nl ontvangen is, ontvangt de beoogde deelnemer daarvan een ontvangstbevestiging.
4.3 - Een inschrijfformulier dat niet-tijdig door RVO.nl is ontvangen, onvolledig is ingevuld, danwel indien de daarbij behorende bijlagen ontbreken, wordt niet in behandeling genomen. De indiener wordt daarvan als dan schriftelijk op de hoogte gesteld.
4.4 - Een correcte/tijdige inschrijving leidt tot deelname, waarvan de onderneming schriftelijk wordt bericht.
4.5 - De onderneming die door de Omgevingsdienst wordt voorgedragen voor de de EZK Energy Award is daarmee automatisch gebonden aan de bepalingen van dit Reglement, zoals dit van tijd tot tijd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat eenzijdig kan worden gewijzigd, telkens in de laatste versie daarvan.

5. de Jury

5.1 - Voor de prijsvraag is een jury ingesteld die de aanvragen beoordeeld op de vermelde criteria. De jury bestaat uit: Marloes Tolsma - Omgevingsdienst NL, Teun Bokhoven – voorzitter TKI Urban Energy en voorzitter NVDE, Anwar Osseyran, directeur Surfsara en bestuurslid Nederland ICT-EZK, directeur Warmte & ondergrond, tevens voorzitter van de jury. RVO.nl treedt op als secretaris van de jury.
5.2 - Elk jurylid zal onmiddellijk en uit eigen beweging schriftelijk melding maken aan zijn collega juryleden, alsook aan de secretaris van de jury, indien en voor zover het betrokken jurylid met een deelnemende onderneming, direct of indirect, persoonlijke en/of zakelijke contacten heeft onderhouden, op welke wijze ook, waardoor (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is of kan ontstaan en daarmee de vereiste onafhankelijke, geloofwaardige en integere oordeelsvorming van het betrokken jurylid in het geding is of kan komen.
5.3 - Indien zich een situatie als in voorgaand artikel bedoeld voordoet, zal het betrokken jurylid zich onthouden van elke handeling, welke ook, die het in artikel 6 bedoelde selectieproces kan beïnvloeden en/of tot eventuele bevoordeling van die betrokken onderneming kan leiden. Daarnaast zal het betrokken jurylid zich als dan onthouden van het geven van een oordeel omtrent die onderneming.
 

6. Beoordeling en toekenning

Voor elk criterium kunnen punten worden verkregen:
 

Criteria

Punten

significante verduurzaming van energieverbruik (duurzame opwekking en/of energiebesparing), bedoeld is een aantoonbare reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen middels energiebesparing en/of duurzame opwekking van energie binnen de eigen inrichting.40 punten
meest vernieuwende/innovatieve toepassing van bestaande technieken30 punten
bredere toepasbaarheid/in welke mate inspireert de toepassing anderen om dit na te volgen
30 punten
Maximale score100 punten

 

Deze punten worden toegekend met de volgende weging:

Kwaliteit beantwoording

Kenmerk

Percentage van het max. aantal punten

Uitmuntend
Met toegevoegde waarde. De inschrijving ging in opvallende mate boven de verwachting uit en biedt veel extra’s.
100%
Goed
De inschrijving ging boven de verwachtingen uit en biedt op bepaalde punten wat extra’s.
80%
Voldoende
De inschrijving voldoet aan de verwachtingen.
60%
Matig
De inschrijving voldoet niet helemaal aan de verwachtingen en schiet op bepaalde punten tekort.
40%
Slecht
De inschrijving voldoet niet of nauwelijks en schiet duidelijk tekort.
20%
Geen
Geen antwoord op de vraag gegeven
0%
 
 
6.2 - Elk jurylid kent punten toe aan elke inschrijving. De eindscore is de optelsom van de individuele jurybeoordelingen. De drie indieners met de meeste punten worden genomineerd. De genomineerde die het beste scoort op het criterium 'bredere toepasbaarheid' wint de prijs.
6.3 - Indien inschrijvers een gelijk aantal punten hebben behaald dan geldt het aantal punten behaald op het criterium ‘significante verduurzaming energiegebruik’ de rangordebepaling. Van deze inschrijvers eindigt de inschrijver die op het hiervoor vermelde criterium een hoger aantal punten heeft gescoord een plaats hoger in rangorde dan de inschrijver die voor dat criterium een lager aantal punten heeft gescoord. Ingeval bij gelijke score in punten op het hiervoor vermelde criterium zal de juryvoorzitter bepalen aan welke inschrijver de nominatie wordt verstrekt.
6.4 - Op ieder criterium dient tenminste 60% van de maximaal te behalen punten te worden behaald. Indien niet aan dit percentage wordt voldaan wordt uw indiening terzijde gelegd en uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.
 

7. Uitreiking

7.1 - De minister van EZK – indien beschikbaar of zijn plaatsvervanger - zal de EZK Energy Award 2018 uitreiken op 31 januari 2019 te Barneveld. Voor de minister is beschikbaar een juryverslag met overzicht van inzendingen, genomineerden, juryoordeel en uiteindelijke winnaar. Over de inhoud van dat juryverslag wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.
7.2 - Inschrijving en deelname verplicht de genomineerde kandidaten om bij de feestelijke prijsuitreiking aanwezig te zijn.
 

8. Publiciteit en sponsoring

8.1 - Door voordracht door de Omgevingsdienst aan de EZK Energy Award geeft een deelnemer die door de jury wordt genomineerd, aan RVO.nl onherroepelijk toestemming om zijn (bedrijfs-)naam en bedrijfsprofiel te gebruiken voor publicitaire doeleinden en sponsoring in het kader van de EZK Energy Award.
8.2 - De genomineerden en de winnaar van de EZK Energy Award zijn gerechtigd om voor eigen communicatiedoeleinden, corporate brochures, website en sponsoring gebruik te maken van deze vermelding.
8.3 - De genomineerden en prijswinnaar zullen op verzoek van EZK bereid zijn mee te werken aan publiciteit, het geven van interviews en het verstrekken van testimonials.


9. Genomineerdenlunch

9.1 - De genomineerden worden uitgenodigd voor een VIP lunch met EZK en de EZK Energy Award juryleden op 31 januari 2019.
 

10. Aansprakelijkheid

10.1 - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO.nl kunnen door de inschrijver/deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld, en eerstgenoemden aanvaarden ter zake evenmin aansprakelijkheid, voor schade, welke ook, die verband houdt met of voortvloeit uit inschrijving en/of deelname aan de EZK Energy Award.
 

11. Informatieverstrekking - diskwalificatie - intrekking

11.1 - De onderneming die meedingt naar de EZK Energy Award dient in elk stadium,
zowel gevraagd als ongevraagd, aan de jury alle informatie te verstrekken die relevant is voor een juiste beoordeling van hetgeen in artikel 2 is bepaald.
11.2 - EZK behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren indien daartoe, naar haar oordeel, gewichtige redenen voorhanden zijn.
11.3 - EZK behoudt zich het recht voor om in zeer uitzonderlijke omstandigheden een reeds toegekende EZK Energy Award in te trekken.


12. Slotbepalingen

12.1 - In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de jury van de EZK Energy Award.
12.2 - Over besluiten die door de jury worden genomen wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

Ga terug naar Win de EZK Energy Award en 25.000 euro!

Service menu right