Service menu right

Subsidie- en financieringswijzer

Zoekt u financiële ondersteuning voor uw plannen? Bij ons vindt u een breed aanbod aan subsidie- en financieringsregelingen. Deze voeren wij uit namens verschillende ministeries en de Europese Unie. Zo kunt u met hulp van de overheid onder meer zonnepanelen op uw dak plaatsen, investeren in natuurbescherming, exportplannen realiseren, energieneutraal bouwen, elektrische bedrijfsauto's aanschaffen of ideeën omzetten in de innovaties van morgen.

Onze subsidie- en financieringswijzer helpt u de juiste regeling te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat.

Lees meer over onze Subsidie- en financieringswijzer

Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die, vanwege Brexit, advies willen over alternatieve markten. Niet voor BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Open

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Open

Subsidie voor mkb en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen, voor een circulaire economie en CO2-reductie.

Open

Subsidie voor landbouwers onder 41 jaar die bij een bedrijfsovername duurzaam willen investeren.

Gesloten

Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen die samen onderzoek doen om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa of een proef uitvoeren om kunststoffen chemisch te recyclen.

Gesloten

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

Open

Krediet voor bedrijven om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief verder te ontwikkelen. Ook voor starters.

Open

Subsidie voor eigenaars van een vissersvaartuig die tijdelijk stoppen met visserijactiviteiten door een no-deal Brexit. Door het tijdelijk stilleggen te stimuleren voorkomen we drukte buiten de Britse wateren.

Bijna open

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor R&D (Research & Development) willen verlagen.

Open

Subsidie voor eigenaar én bewoner (SEEH) die minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Open

Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

Open

Compensatie voor telers aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie, die last hadden van de EU-sancties tegen - en het importverbod door - Rusland.

Gesloten

Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden in de life sciences-sector. Het doel is armoede structureel te bestrijden door de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verhogen.

Gesloten

Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

Open

Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen om geothermie toe te passen of niet-fossiele energieopslag in diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter).

Gesloten

Subsidie gericht op het vermarkten van eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en managementmethodes.

Gesloten

Fiscaal voordeel voor woningcorporaties en andere verhuurders die investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen, onder bepaalde voorwaarden.

Gesloten

Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Open

Programma voor internationale kennisuitwisseling van overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Doel is gunstige voorwaarden te creëren voor het zakendoen.

Open

Subsidie voor onderzoeksorganisaties die thematisch gaan samenwerken op het gebied van kennisoverdracht en voor investeerders die willen investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema (kennisstarters).

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor VvE's, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen.

Open

Subsidie voor innovatieve projecten in de vergistingsketen, gericht op kostenreductie, verbetering rentabiliteit en invoeding hernieuwbaar gas in een gasnet.

Gesloten

Subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de visserijsector die een meerjarig innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij.

Gesloten

Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. Twee investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

Open

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, maritieme en bio-economie.

 

Open

Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

Open

Subsidie voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor de melkveehouderijsector voor onderzoek naar reductie van methaanemissie door melkkoeien.

Gesloten

Financiële en praktische ondersteuning voor partnerschappen van overheden en lokale organisaties om regionale problemen aan te pakken.

Gesloten

Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

Gesloten

Stimuleringsregeling voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen om actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

Gesloten

Subsidie voor vleeskalverhouder die investeert in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die ammoniakuitstoot verlagen. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

Gesloten

Subsidie voor groente- en fruitleveranciers om de consumptie hiervan bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

Gesloten

Programma met subsidiemogelijkheid om de ontwikkeling van publieke infrastructuur in ongeveer 50 ontwikkelingslanden te stimuleren. In 2015 is ORIO opgevolgd door het programma DRIVE.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven en instellingen die in een consortium met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan innovatieve oplossingen om aardgasvrije woningen te realiseren.

Gesloten

Subsidie voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden die asbestdaken willen verwijderen.

Gesloten

Subsidie voor groepen ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen die samen projecten uitvoeren op het gebied van water, sanitatie, hygiëne en watermanagement in Ghana.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die binnen hun eigen onderneming CO2-verminderende maatregelen willen nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de werking al bewezen is, maar die hoge investeringskosten hebben en waarvan de terugverdientijd langer is dan 5 jaar.

Open

Subsidie voor projecten die zijn gericht op kostenbesparing en rendementsverbetering in de visserijketen.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal samenwerken aan sterke onderzoeksinfrastructuren, zoals bibliotheken, databanken of onderzoekschepen.

Open

De heffingsvermindering verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers in de huursector die investeren in maatregelen om het energielabel van huurwoningen te verbeteren.

Gesloten

Krediet voor startende en innovatieve ondernemers om onderzoek te doen naar de commerciële mogelijkheden van een idee of concept.

Open

Dit actieplan omvat onder meer subsidies voor bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden die internationaal samenwerken aan innovaties in de defensietechnologie. In 2021 start het European Defence Fund.

Open

Ondersteuning voor ondernemers met internationale ambities uit het midden- en kleinbedrijf, die een internationaal netwerk willen opbouwen.

Gesloten

Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Open

Subsidie voor energiebesparende maatregelen door (samenwerkende) glastuinbouwbedrijven.

Gesloten
Samenwerkingsprogramma voor Europese bedrijven en kennisinstellingen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van micro- en nano-elektronica.
Open

Financiele ondersteuning voor gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied.

Gesloten

Financiële bijdrage voor gemeenten, veiligheidsregio's, provincies en (hulp)organisaties voor hun optreden bij een ramp of incident.

Open

Subsidie voor de projecten die gericht zijn op het ecologisch verduurzamen van de visserij.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Tijdelijk gesloten

Oproep voor bedrijven/ondernemers om een duurzame bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wegwerpartikelen, bouw- en zwerfafval in snelgroeiende steden in Afrika en het Midden-Oosten.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers met vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen minder kosten.

Open

Financiering met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers, ook starters, die investeren in de ontwikkeling van opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Open

Deze heffingsvermindering - RVV Sloop - biedt fiscaal voordeel bij de transformatie van vastgoed naar sociale huurwoningen.

Gesloten

Belastingvoordeel voor start-ups met een S&O-verklaring (WBSO) op basis van de gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling.

Open

Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

Tijdelijk gesloten

Financiering voor bedrijven die in lage- en middeninkomenslanden de infrastructuur willen verbeteren en daarbij het lokale ondernemingsklimaat stimuleren.

Open

Actieprogramma gericht op onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, met als doel hun samenwerking te versterken en het leren ondernemen te bevorderen.

Gesloten

Subsidie voor verbetering van de inrichting en kwaliteit van leefgebieden voor weide- en akkervogels met als doel behoud van soorten. U kon deze subsidie aanvragen als collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Open

Subsidie voor consortia van partners uit 3 landen om onderzoeksinstituten te versterken of een Centre of Excellence op te zetten.

Open

Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

Open

Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor corsortia van partners uit minimaal 3 landen voor R&D in veilig, milieuvriendelijk transport binnen de EU. CleanSky2 ook voor individuele aanvragers.

Open

Subsidie voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties die werken aan transportoplossingen met lage of geen CO₂-uitstoot.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor glastuinders die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Gesloten

Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden die wilden investeren in energie-efficiëntie.

Gesloten

Subsidie voor zuivelleveranciers en scholen om de consumptie van melkproducten bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

Gesloten

Subsidie voor fabrieken, energiedistributeurs en afvalverwerkingsbedrijven die kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie met een pilot- of demonstratieproject.

Gesloten

Financiering voor overheden in ontwikkelingslanden om infrastructuurprojecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

Open

Samenwerkingsprogramma en (diplomatieke) ondersteuning voor groepen bedrijven en kennisinstellingen die samen een buitenlandse markt willen betreden.

Open

Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen die met hun projecten bijdragen aan effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving.

Open

Subsidie voor Europese samenwerkingsverbanden die ondersteunde innovatieve R&D-projecten in nano-elektronica uitvoerden, met als doel de Europese ICT-industrie te versterken.

Gesloten

Subsidie voor Nederlandse maatschappelijke organisaties om samen met ondernemingen IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

Tijdelijk gesloten

Compensatie voor ondernemingen uit sectoren die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor internationale samenwerking in de ruimtevaart, ook mkb, om bijvoorbeeld 'space data' te gebruiken voor wetenschap, publieke en commerciële doelen.

 

Open

Oproep voor ondernemers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor het toegankelijk maken van historische transcripties met toepassen van Artificiële intelligentie (AI).

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die werken aan technische energie-innovaties die samengaan met maatschappelijke vernieuwingen.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor veehouders en agrarische mkb-ondernemers voor het uitvoeren van metingen van ammoniakuitstoot.

Gesloten

Deze heffingsvermindering kleinschalige verbouw van huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij het renoveren van sociale huurwoningen in bepaalde gebieden in Rotterdam Zuid.

Gesloten

Deze heffingsvermindering - RVV Samenvoeging huurwoningen - biedt fiscaal voordeel bij het samenvoegen van sociale huurwoningen in krimpgebieden en gebieden in Rotterdam Zuid. De heffingsvermindering geldt voor onttrokken huurwoningen.

Gesloten

Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

Bijna open

Tegemoetkoming voor mkb om export te stimuleren met handelsmissie of beursinzending.

Open

Subsidie voor projecten om duurzame innovaties in de aquacultuur te bevorderen.

Gesloten

Bijdrage voor gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden die bouwen aan een publiek toegankelijke laadinfrastructuur. De rijksbijdrage stimuleert een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto.

Gesloten

Subsidie voor mkb-ondernemers die samen met Europese partners marktgerichte, nieuwe technologieën ontwikkelen.

Open

Subsidie voor ondernemers, onderzoekers en overheden om internationaal samen te werken in duurzame projecten.

Open

Subsidie voor glastuinders die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten, die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software intensieve systemen en diensten. De opvolger is ITEA3.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers, ngo's en financiële instellingen die projecten uitvoeren in ontwikkelingslanden, met als doel bij te dragen aan betaalbare en duurzame energie voor iedereen.

Tijdelijk gesloten

Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie om in te zetten voor onderzoek en ontwikkeling of innovatieactiviteiten. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden.

Open

Subsidie voor organisaties die internationaal samenwerken aan R&D op het gebied van maatschappelijke veiligheid en die de eindgebruiker daarbij betrekken.

 

Open

Ondersteuning voor initiatieven en projecten van provincies en gemeenten die het brede mkb versterken.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers in de industrie om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-uitstoot kan verminderen in 2030.

Open

Jaarlijkse vergoeding voor agrarisch ondernemers die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer. Deze vergoeding is alleen voor overeenkomsten die zijn afgesloten voor 1 januari 2016 tussen agrariër en Provincie.

Open

Subsidie voor ondernemers met een energie-innovatie die kansen biedt op een hoge omzet, werkgelegenheid in Nederland en verkoop in het buitenland.

Open

Subsidie voor culturele organisaties (bedrijven of ngo's) die met culturele activiteiten in de landen grenzend aan de Europese Unie bij willen dragen aan sociale verbinding.

Gesloten

Tegemoetkoming voor starters om te gaan exporteren met behulp van individuele coaching.

Open

Krediet voor toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, hogescholen en private onderzoeksinstellingen, die hoogwaardige onderzoekfaciliteiten willen exploiteren.

Gesloten

Subsidie voor (Nederlandse) bedrijven die samen met een lokale partner een vernieuwende investering doen in ontwikkelingslanden.

Gesloten

Subsidie voor consortia uit minimaal 3 landen voor het stimuleren van innovatie en duurzame economische groei in de Noordzee-regio.

Open

Subsidie voor producentenorganisaties om hun leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten.

Gesloten

Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere ontwikkelaars van producten, processen en diensten met intelligente elektronische systemen. 

Open
Subsidie voor bedrijven en organisaties om advies in te winnen over klimaatneutraal en circulair inkopen.
Gesloten

Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op voor het TKI. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

Open

Beurzen voor onderzoekers om in Europa te komen en te blijven werken. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde.

Open

Uitkering voor gemeenten die projecten willen opzetten om huiseigenaren te adviseren en te stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. 

Gesloten

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in installaties of apparatuur voor energiebesparing en vermindering CO2-uitstoot.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Open

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) wilden plannen.

Gesloten

Vergoeding voor de opslag van zuivelproducten of voor het verkopen van deze producten aan ons. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

Open

Subsidie voor een meerjarig innovatietraject van samenwerkende mkb-ondernemingen uit dezelfde regio, keten of branche.

Gesloten

Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

Tijdelijk gesloten

Financiering met terugbetalingsverplichting voor Nederlandse ondernemers die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten.

Open

Subsidie voor particuliere eigenaren van woonboten in rijkswater om te investeren in een boordvoorziening voor riolering.

Open

Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

Open

Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

Open

Subsidie voor organisaties actief in sociaal-wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie, die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Open

Subsidie voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost, die geuroverlast veroorzaken en stoppen met hun bedrijf.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers om een innovatiepilot of haalbaarheidsstudie voor Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) uit te voeren.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of het ontwikkelen van de kwaliteit van beheerde natuur.

Open

Subsidie voor landbouwers onder 41 jaar die bij een bedrijfsovername duurzaam willen investeren.

Open

Garantstelling voor bedrijven op een achtergestelde lening voor risicodragend vermogen bij het realiseren van een energietransitie. De GO-ETFF geeft ontwikkelingsbanken een 80% staatsgarantie.

Open

Subsidie voor ondernemers, overheden en partnerschappen die bijdragen aan een duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk.

Open

Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor visserijorganisaties die een innovatieproject aanlandplicht willen uitvoeren.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers of eindgebruikers die investeren in innovatieve CO2-reducerende innovaties in de industrie. Alleen of met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein, die met de provincie een beheerovereenkomst af willen sluiten.

Gesloten

Subsidie voor voeding gerelateerde bedrijven en kennisinstellingen om bestaande kennis op het gebied van food & nutrition naar concrete producten, processen en diensten te vertalen en nieuwe kennis te ontwikkelen door fundamenteel onderzoek.

Gesloten

Subsidie voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement willen realiseren. De subsidie is beschikbaar voor de initiatieffase. Voor de bouw- en nafinancieringsfase kunnen aangesloten banken een borgstellingslening aanvragen.

Open

Subsidie voor verhuurders die woningen geschikt willen maken voor vergunninghouders. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Open

Subsidie voor internationale R&D in ICT op topniveau, voor uitdagingen als 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur.

Open

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die duurzame energie onderzoeken of ontwikkelen in de gebouwde omgeving.

Gesloten

Subsidie voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek. Deze subsidie is overgegaan naar de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

Gesloten

Subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

Gesloten

Europees samenwerkingsprogramma voor bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten.

Open

Subsidie voor pluimveehouders voor de aanschaf van tegen salmonella gevaccineerde legvermeerderingsdieren of leghennen.

Gesloten

Tegemoetkoming voor mkb om een jurist of fiscalist in te huren met exportkennis. U heeft zich al georiënteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

Open

Financiering voor bedrijven en organisaties die met marktgerichte R&D bijdragen aan economische groei en aan strategische en maatschappelijke oplossingen.

Open

Subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Open

Subsidie voor internationale ondernemers om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

Tijdelijk gesloten

Informatie over projecten in beheer. De MEP-subsidie werd verleend aan elektriciteitsproducenten die wind-, zon- en waterkracht en biomassa gebruikten.

Gesloten

Subsidie voor mkb'ers met internationale groeiplannen die gevestigd zijn in de EU of in een COSME-land.

Open

Subsidie voor vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi-)overheden en samenwerkingsverbanden die wetenschappelijke kennis voor de visserij ontwikkelen en delen.

Gesloten

Financiering voor kennisinstellingen en ondernemers die internationaal samenwerken aan onderzoek en innovatie voor verbetering van gezondheid en zorg.

 

 
Open

Subsidie voor tankstationexploitanten die voor eigen rekening en risico Liquefied Natural Gas (LNG) inkopen en verkopen bij een LNG-vulpunt.

Open

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die samenwerken in toegepaste R&D voor de verduurzaming van het industriële energiesysteem.

Tijdelijk gesloten

Compensatieregeling voor agrarisch ondernemers die hun investeringen in 2007 of 2008 in duurzame stallen en kassen willen afschrijven.

Gesloten

Subsidie voor landbouwers met een leeftijd tot en met 40 jaar.

Gesloten

Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied ’One Health’.

Gesloten

Europees samenwerkingsprogramma voor kennisinstellingen voor internationale coördinatie van onderzoek.

Open

Subsidie voor een samenwerkingsverband met goedgekeurde preproposals om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO2 afvang, opslag en hergebruik.

Gesloten

Een service design-voucher is een ‘tegoedbon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag voor een innovatief businessmodel kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau.

Gesloten

Subsidie voor scheepswerven om duurzame ontwikkeling van innovatieve scheepsbouw te stimuleren.

Tijdelijk gesloten

Kennisprogramma en subsidie voor vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés om ideeën uit te werken voor een rechtvaardiger stelsel van landrechten in ontwikkelingslanden.

Open
Vrijstelling van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties die tussen 2017 en 2021 in krimpgebieden een woning kopen.
Open

Financiering voor internationale samenwerkingsverbanden die met hun baanbrekende innovatieve projecten de basis leggen voor toekomstige technologieën.

 

Open

Oproep voor ondernemers om met behulp van onder andere satellietdata een bijdrage te leveren aan het identificeren, vastleggen en monitoren van kleine landschapselementen.

Gesloten

Subsidie voor ondernemers die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

Tijdelijk gesloten

Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

Tijdelijk gesloten

Garantstelling voor ondernemers die investeren in aardwarmteprojecten.

Open

Sponsoring van landbouwkundig onderzoek en congressen om internationale uitwisseling van ideeën en onderzoek te versterken.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië, voor projecten binnen alle technologie- en toepassingsgebieden.

Gesloten

Subsidie voor partners in INTERREG klimaat- en mobiliteitsprojecten: bedrijven, kennisinstellingen, overheden, non-profitorganisaties.

Tijdelijk gesloten
Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.
Open

Subsidie voor collectieven die deelnemen aan het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Met de Pilots nieuw GLB doet de overheid ervaring op voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. De subsidie was bestemd voor vissers jonger dan 40 jaar die voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

Gesloten

Subsidie voor partnerschappen van overheid, ondernemers en ngo's die samenwerken op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Deze regeling is gesloten.

Gesloten

Subsidie voor visserijondernemingen die investeren in machines voor hun vissersvaartuig. Hiermee verbeteren zij de toegevoegde waarde van hun producten.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen die willen investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Gesloten

Persoonlijke beurs voor talentvolle startende en ervaren wetenschappers die actief zijn in grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Open

Heffingsvermindering die fiscaal voordeel biedt aan woningcorporaties bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Open

Subsidie voor onderzoekers die de kostprijs van windenergie op zee willen verlagen.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor projecten die zijn gericht op de bevordering van innovaties in de aquacultuur.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor mkb om technische en economische risico's van een innovatieproject in kaart te brengen. Valt onder MIT: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Gesloten

Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

Gesloten

Subsidie voor producentenorganisaties om hun leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten.

Gesloten

Subsidie voor vissers jonger dan 40 jaar om voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen.

Open

Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

Open

Graasdierpremie voor agrarisch ondernemers voor het laten begrazen van gronden zoals heide, duinen en kwelders door schapen of zoogkoeien.

Tijdelijk gesloten

Borgstelling voor agrarische ondernemers om een lening bij een bank te verkrijgen. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

Open

Subsidie voor publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Gesloten

Subsidie voor brancheorganisaties om zich gezamenlijk te presenteren op internationale vakbeurzen. Zo kunnen Nederlandse mkb-ondernemers vanuit een Holland Lounge kennismaken met nieuwe markten.

Open

Uitkering aan gemeenten voor het aankopen of verplaatsen van huizen onder een hoogspanningsverbinding die niet kan worden verplaatst of ondergronds gebracht.

Open

Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan.

Open

De vrijstelling voor tijdelijke en flexibele woningen biedt fiscaal voordeel aan woningcorporaties bij de realisatie van tijdelijke huurwoningen.

Bijna open

Subsidie voor producentenorganisaties om hun leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten.

Gesloten

Subsidie voor mkb-ondernemers om een R&D-samenwerkingsproject op te zetten voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

 

Tijdelijk gesloten

Prijzen om consortia van mkb en kennisinstellingen te ondersteunen bij de internationale opschaling van oplossingen voor uitdagende maatschappelijke problemen.

 

Open

Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

Gesloten

Subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

Gesloten

Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.

Open

Betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge of startende landbouwers. GLB-steun voor innovatie, marktgerichter werken en financiële zelfstandigheid.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Gesloten

Subsidie en samenwerkingsprogramma voor ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen in de watersector. Partners voor Water stimuleert de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen.

Gesloten

Subsidie voor producenten- en brancheorganisaties of deelnemers in een samenwerkingsverband voor het doen van een afzetbevorderingsproject. Met dit project zoeken zij nieuwe afzetmarkten of verbeteren ze de kwaliteit en toegevoegde waarde van visserij- en aquacultuurproducten.

Gesloten

Subsidie voor primair en voortgezet onderwijs die met extern advies wilden bijdragen aan de verduurzaming en verfrissing van bestaande scholen in Nederland.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven, overheden en instellingen die internationaal samenwerken aan innovaties die de economie en maatschappij duurzamer maken.

Open

Met RVV Nieuwbouw 2017 - NBB kunt u fiscaal voordeel krijgen bij bouw van sociale huurwoningen met een huur gelijk of hoger dan de 1e aftoppingsgrens en/of niet hoger dan de liberalisatiegrens.

Gesloten

Subsidie voor particulieren, voor de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels of pelletkachels.

Open

Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties te organiseren voor het mkb. De subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

Tijdelijk gesloten

Tegemoetkoming voor nertsenhouders in de kosten voor het slopen en/of ombouwen van stallen of gebouwen.

Open

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Gesloten

Subsidie voor bedrijven om de Europese zonne-energiesector te versterken. Uw prepoposal moet wel zijn goedgekeurd.

Gesloten

Subsidie voor glastuinbouwbedrijven die wilden investeren in milieuvriendelijke maatregelen.

Gesloten

Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen voor marktgerichte R&D in de telecommunicatie-industrie.

Open

Extra betaling voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren, met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

Gesloten

Garantstelling voor banken en ondernemers in de scheepsbouwsector om financiering van scheepsnieuwbouwprojecten te stimuleren.

Gesloten

Subsidie (ook wel Eigenwoningbijdrage genoemd) voor woningeigenaren, bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen.

Gesloten
Financiering voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen in nanotechnologie, biotechnologie, geavanceerde materialen, productie en processen.
Open

Subsidie voor innovatieve partijen die gezamenlijk integrale innovatieve oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen van Nederland.

Bijna open

Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers.

Open

Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om via een innovatiemakelaar managementadvies te geven aan mkb-ondernemers. Deze subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor de kosten voor de certificering voor erkende kwaliteitsregeling voor de productie van kalfsvlees.

Gesloten

Subsidie voor samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit de private en publieke sector, die producten ontwikkelen om armoedegerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR) te bestrijden.

Gesloten

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Taiwan, voor projecten binnen het technologie- en toepassingsgebied 'fotonica’ (photonics).

Gesloten

Subsidie voor organisaties die voorlichting geven over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie.

Gesloten

Financiële tegemoetkoming in premiekosten van brede weersverzekeringen voor agrarisch ondernemers.

Tijdelijk gesloten

Subsidie voor samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties die de omgevingsveiligheid in Nederland willen helpen versterken.

Open

Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

Open

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Gesloten

Subsidie voor projecten die zijn gericht op de bevordering van innovaties in de aquacultuur.

Gesloten

Subsidie voor mkb'ers die een innovatief product, proces of dienst naar buitenlandse markten willen brengen.

Open

Bent u glastuinder in Nederland? Dan moet u uw CO₂-emissie aan ons doorgeven. De CO2-regeling is een tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw.

Gesloten