Service menu right

Subsidies & financiering

Meer artikelen

Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

Subsidie zoeken? Gebruik de subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidie als startende ondernemer? Of wilt u bijvoorbeeld weten welke fiscale regelingen er zijn voor onderzoek en ontwikkeling? Verfijn uw keuze met de filters op deze pagina en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Filters weergeven

145 resultaten

(in 0,37 seconden)

 • Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2019

  Betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge of startende landbouwers. Met deze GLB-steun kunnen zij meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun.

  Tijdelijk gesloten
 • Bio-economie in Horizon 2020

  Subsidie voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw, uitbaten van leven in zee en bio-economie. Internationale samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

  Borgstelling voor mkb-ondernemers, inclusief starters, die willen investeren maar voor een lening te weinig zekerheid aan de financier kunnen bieden. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

  Aanvraaginformatie Open
 • Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

  Borgstelling voor agrarisch ondernemers die een lening bij de bank willen afsluiten maar te weinig zekerheid aan de bank kunnen bieden. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

  Open
 • Brexit-vouchers

  Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die gevolgen ondervinden van Brexit en advies willen over alternatieve markten. Subsidie geldt niet voor de BES-eilanden en Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

  Brexit-voucher aanvragen Open
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

  Subsidie voor organisaties die werken aan innovatieve oplossingen voor problemen bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO₂. Dit moet komen uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H₂-productie of biogene CO₂ uit andere bronnen.

  Tijdelijk gesloten
 • CEF Transport

  Subsidie voor ondernemingen, overheden of samenwerkingsverbanden die willen meebouwen aan een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees transportnetwerk (TEN-T-netwerk).

  Tijdelijk gesloten
 • Celtic-Plus

  Samenwerkingsprogramma voor Europese ondernemers en kennisinstellingen om innovatieve R&D-projecten in de telecommunicatie-industrie te stimuleren en ondersteunen. Het gaat om marktgericht toegepast onderzoek waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

  Open
 • CETSI en PSR

  Subsidie voor partners in Interreg-projecten die bijdragen aan de klimaat- of duurzame mobiliteitsdoelen van de Rijksoverheid. Partners zijn bijvoorbeeld overheden, kennisinstellingen, bedrijven, niet-winstgevende instellingen en maatschappelijke organisaties.

  Tijdelijk gesloten
 • Circulaire economie - DEI+

  Subsidie voor mkb-ondernemingen en andere bedrijven met voorstellen voor recycling van afval en het besparen van grondstoffen - voor een circulaire economie en CO 2 -reductie.

  Aanvragen DEI+ Open
 • COSME: Concurrentievermogen voor het mkb

  Subsidieprogramma voor mkb'ers die internationale groeiplannen hebben. Deelnemers aan het COSME programma moeten gevestigd zijn in een van de EU lidstaten of in een van de deelnemende landen aan COSME.

  Open
 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma, gericht op kennisinstellingen, voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST financiert coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor verspreiding.

  Deelnemen Open
 • CO₂-reductie industrie - DEI+

  Subsidie voor ondernemers of eindgebruikers die investeren in innovatieve CO 2 -reducerende maatregelen in de industrie. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

  Tijdelijk gesloten
 • Develop2Build (D2B)

  Financiering voor de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten. Develop2Build ondersteunt buitenlandse overheden om projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  Open
 • DHI-subsidieregeling

  Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. De subsidie is bedoeld voor het toetsen van haalbaarheid, demonstraties of voorbereidingen op investeringen.

  Aanvraag indienen Open
 • Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Financiering met terugbetalingsverplichting voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook voor starters.

  Open
 • Energie in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om te zorgen voor veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Energie Transitie Faciliteit (ETF)

  Overheidssteun (kennis of investeringen) voor nationale overheden in landen rond Europa die de energietransitie in hun land willen stimuleren.

  Open
 • Energie-innovatie - DEI+

  Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een energie-innovatie. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

  DEI+ aanvragen Open
 • Euripides2 (European Smart Electronic Systems)

  Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten, processen en diensten die gebruikmaken van intelligente elektronische systemen.

  Open
 • European Innovation Council (EIC) Prijzen

  Prijs om mkb en kennisinstellingen met mooie ideeën te ondersteunen en internationaal op te schalen. De ideeën omvatten oplossingen voor uitdagende maatschappelijke problemen. De EIC prijzen zijn onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • European Research Area Network (ERA-NET)

  Europees samenwerkingsprogramma waarbinnen consortia onderzoeksprojecten uitvoeren en waaraan Nederlandse universiteiten, Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) en soms ook bedrijven kunnen deelnemen.

  Open
 • European Research Council

  Persoonlijke beurs voor de allerbeste wetenschappers die zich bezighouden met grensverleggend, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Zowel voor talentvolle startende wetenschappers als ervaren onderzoekers. De Europese onderzoeksraad (ERC) is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Europees defensieactieplan

  Dit actieplan omvat onder meer subsidies voor bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden die internationaal samenwerken aan innovaties in de defensietechnologie. In 2021 start het European Defence Fund.

  Open
 • Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

  Subsidie voor mkb-ondernemers voor het ontwikkelen van marktgerichte, nieuwe technologieën in een Europees samenwerkingsverband. Zij moeten een specifiek deel van hun omzet of fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

  Open
 • Extra fiscaal voordeel voor start-ups

  Fiscale regeling voor start-ups die een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend. Met gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups betaalt u als start-up minder loonbelasting.

  Open
 • Fast Track to Innovation in Horizon 2020

  Subsidie voor consortia van partners uit minimaal 3 landen om een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt te geven. De FTI subsidie is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

  Subsidie voor Nederlandse maatschappelijke organisaties om samen met ondernemingen IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Tijdelijk gesloten
 • FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

  Subsidie voor Nederlandse ondernemingen om samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in internationale waardeketen(s) aan te pakken.

  Tijdelijk gesloten
 • Geo-energie

  Subsidie voor bedrijven en kennisinstellingen om geothermie toe te passen of niet-fossiele energieopslag in diepe ondergrond (lager dan 1250-1500 meter).

  Geo-energie aanvragen Open
 • GMO Groenten en fruit

  Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

  Aanvragen Open
 • Graasdierpremie 2019

  Graasdierpremie voor agrarisch ondernemers voor het laten begrazen van gronden zoals heide, duinen en kwelders door schapen of zoogkoeien.

  Tijdelijk gesloten
 • Groeifaciliteit

  Garantstelling voor financiers om risicodragende financieringen te verstrekken aan ondernemers.

  Aanvragen Open
 • ICT in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden om wereldleiderschap in onderzoek en ontwikkeling van ICT na te streven. De uitdagingen zijn onder andere 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Innovatiekrediet

  Krediet om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief te ontwikkelen. Zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein) kunnen Innovatiekrediet aanvragen.

  Quickscan invullen Open
 • Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen - DEI+

  Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

  Tijdelijk gesloten
 • INTERREG Europe

  Cofinanciering van projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en partners om beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren (binnen EU en Noorwegen en Zwiterland)

  Tijdelijk gesloten
 • Interventieregelingen zuivel

  Vergoeding voor de opslag van zuivelproducten of voor het verkopen van deze producten aan ons. Door in te grijpen in vraag en aanbod ondersteunt de Europese Unie de markt.

  Aanvragen Open
 • Investeringen in kalverstallen

  Subsidie voor vleeskalverhouder die investeert in diervriendelijke stalvloeren of apparaten die ammoniakuitstoot verlagen. U bent eigenaar van de stal en houdt bedrijfsmatig vleeskalveren. Ook mag u nog geen aankoopverplichting zijn aangegaan. Deze subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3.

  Aanvragen Open
 • IPC Visserij

  Subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in de visserijsector die een meerjarig innovatief project uitvoeren voor duurzamere visserij.

  Aanvragen Open
 • Joint Industry Projects - JIP

  Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die bezig zijn met verduurzaming van het industriële energiesysteem, gericht op nieuw toegepast R&D onderzoek. Het samenwerkingsverband zorgt zelf ook voor een substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage.

  Tijdelijk gesloten
 • Jonge vissers

  Subsidie voor vissers jonger dan 40 jaar om voor het eerst een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen.

  Aanvragen Open
 • JTI Fuel Cells and Hydrogen

  Europese subsidie voor ondernemers die in een partnerschap samenwerken met als doel waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken.

  Open
 • Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden met als doel economie en maatschappij duurzamer te maken, bijvoorbeeld met aardobservatie, eco-innovatie, duurzame steden en cultureel erfgoed. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • LAND-at-scale

  Kennisprogramma en subsidie voor vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades en landbouwattachés om ideeën uit te werken voor een rechtvaardiger stelsel van landrechten in ontwikkelingslanden.

  Open
 • LIFE

  Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

  Tijdelijk gesloten
 • Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)

  Beurzen voor onderzoekers om in Europa te komen en te blijven werken. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde. De Marie Skłodowska-Curie Acties (Actions) zijn onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • MIT Haalbaarheidsproject

  Subsidie-instrument van de MIT voor mkb om de technische en economische risico's in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Minstens 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject moet bestaan uit een haalbaarheidsstudie.

  Aanvragen Open
 • MIT Kennisvouchers

  Voucher voor mkb om een vraag over innovatie te laten beantwoorden door een kennisinstelling. De waarde is maximaal 50% van de rekening. De kennisvoucher is een MIT-subsidieinstrument.

  Aanvragen Open
 • MIT TKI Innovatiemakelaars

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om via een innovatiemakelaar managementadvies te geven aan mkb-ondernemers. Deze subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • MIT TKI Netwerkactiviteiten

  Subsidie voor Topconsortia Kennis en Innovatie om netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties te organiseren voor het mkb. De subsidie is 1 van de instumenten van de MIT.

  Tijdelijk gesloten
 • MKB Idee

  Subsidie voor projectvoorstellen van het mkb om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel.

  Tijdelijk gesloten
 • Nanotechnologie NMPB

  Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is verplicht. De regeling is onderdeel van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Onderzoeksinfrastructuren in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden die de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren versterken, zoals bibliotheken, databanken of onderzoekschepen. Dit instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Pilots nieuw GLB

  Subsidie voor collectieven die deelnemen aan het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Met de Pilots nieuw GLB doet de overheid ervaring op voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027.

  Tijdelijk gesloten
 • Planschade Rijksenergieprojecten

  Financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die vermogens- of inkomensschade hebben door de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

  Open
 • Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

  Subsidie voor agrariërs, waterschappen en samenwerkingsverbanden tussen agrariërs en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

  Open
 • PPS-projecttoeslag voor TKI

  Toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden die met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn. Als er een flinke private cash bijdrage wordt verwacht, levert dit toeslag op voor het TKI. De toeslag moet weer in het project terugkomen.

  Aanvragen PPS-projecttoeslag Open
 • Regeling groenprojecten

  Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

  Groenverklaring aanvragen Open
 • Regio Deals

  Partnerschap tussen overheid en lokale organisaties om regionale problemen aan te pakken.

  Tijdelijk gesloten
 • Ruimtevaart in Horizon 2020

  Subsidie voor internationale samenwerkingsverbanden in de ruimtevaartindustrie om bijvoorbeeld 'space data' te gebruiken voor wetenschappelijke, publieke en commerciële doelen. Ook voor mkb. De regeling is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

  Concept note indienen Open
 • Seed Business Angel regeling

  Renteloze lening voor investeerders die start-ups tijdens de vroege levensfase willen financieren. Twee investeerders leggen evenredig hetzelfde bedrag in als de overheid.

  Open
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Tijdelijk gesloten
 • SIB Kennisvouchers

  Tegemoetkoming voor mkb om een jurist of fiscalist in te huren met exportkennis. U heeft zich al georienteerd op een specifieke markt maar u bent daar nog niet actief.

  Kennisvoucher aanvragen Open
 • Slim, groen en geïntegreerd transport

  Subsidie voor organisaties met een unieke expertise of capaciteit, gericht op veilig, milieuvriendelijk transport of mobiliteit binnen de EU. Alleen consortia van partners uit 3 verschillende landen kunnen een voorstel indienen, behalve bij CleanSky2. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Vind een geschikte oproep Open
 • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

  Subsidie voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement willen realiseren. De subsidie is beschikbaar voor de initiatieffase. Voor de bouw- en nafinancieringsfase kunnen aangesloten banken een borgstellingslening aanvragen.

  SWZ subsidie aanvragen Open
 • Subsidie voor pelletkachels ISDE

  Subsidie voor de aanschaf van een pelletkachel die gestookt wordt met korrels van geperste houtsnippers. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

  Open
 • Subsidie Waterstof - tender

  Subsidie voor ondernemers die in een partnerschap werken aan waterstof als energiedrager.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieprogramma MKB Lounge

  Subsidie voor brancheorganisaties om zich gezamenlijk te presenteren op internationale vakbeurzen. Zo kunnen Nederlandse mkb-ondernemers vanuit een Holland Lounge kennismaken met nieuwe markten.

  Subsidie aanvragen Open
 • Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

  Subsidie voor groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren die op cybersecurityterrein willen samenwerken, in hun keten, regio of sector.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

  Compensatie voor ondernemingen uit sectoren die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken. De regeling is op dit moment gesloten, u kunt geen aanvraag indienen.

  Tijdelijk gesloten
 • Subsidieregeling Praktijkleren

  Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

  Tijdelijk gesloten
 • Systeemintegratie op de Noordzee

  Subsidie voor ondernemers die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten.

  Tijdelijk gesloten
 • Veilige Samenleving in Horizon 2020

  Subsidie voor organisaties actief in veiligheidsonderzoek, om nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. In de projecten moet een eindgebruiker betrokken zijn bij de veiligheidsoplossingen. Internationale samenwerking is vaak verplicht. Het instrument is onderdeel van 1 van de pijlers van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.  

  Vind een geschikte oproep Open
 • Wetenschap met en voor de samenleving in Horizon 2020

  Subsidie voor consortia van partners uit 3 verschillende landen om effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving op te bouwen. Het instrument is 1 van de horizontale acties van het Europees onderzoeksprogramma Horizon 2020.

  Open
 • Wind op zee R&D

  Subsidie voor onderzoekers die de kostprijs van windenergie op zee willen verlagen.

  Tijdelijk gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten