Topsector energiestudies

Wilt u als ondernemer de haalbaarheid van een innovatiepilot onderzoeken? Maak dan gebruik van de regeling Topsector energiestudies. Op deze pagina leest u meer over deze subsidiemogelijkheid.

De subsidie Topsector Energiestudies maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Uw haalbaarheidsstudie/verkenningsstudie kan zich richten op:

 • technologieën zoals beschreven in de download ‘Programmalijnen Topsector Energiestudies 2018’ onderaan deze pagina
 • zonder groot onderzoek of hoge investeringen
 • interactie en optimalisatie van verschillende energiedragers;
 • op regionaal/centraal met eventueel een internationale dimensie, lokaal/decentraal, regionaal/nationaal of op lokaal niveau.

TSE haalbaarheidsstudies (CCUS)

Naast de algemene regeling voor haalbaarheidsstudies is er dit jaar ook een programmalijn CCUS haalbaarheidsstudies (Topsector energiestudies CCUS).
Het gaat om pre-project planning/FEED gerelateerd werk met de volgende kenmerken:

 • Gericht op toepassing binnen 3 jaar
 • Gericht op demonstratie, of pilot gericht op grootschalige demonstratie
 • Demo > 10 kton/jaar voor afvang, transport, hergebruik
 • Demo > 100 kton voor permanente opslag
 • Inzicht in de kosten, risico’s, knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, maatschappelijk draagvlak, juridische aspecten en regelgeving

Wilt u meer weten over innovatie pilots CCUS? Lees verder op Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

TSE haalbaarheidsstudies (niet CCUS)

Bij de 'TSE haalbaarheidsstudies-niet CCUS' zijn twee soorten studies mogelijk:

 • haalbaarheidsstudie: een studie (bijvoorbeeld literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning, concurrentieanalyse) dat voorafgaat aan een (industrieel) onderzoeks & ontwikkelingstraject ten behoeve van energie innovatie. De haalbaarheidsstudie richt zich op onderzoek en ontwikkeling van concrete producten of technieken.
 • verkennende studie: een studie naar mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen (systemen, methodes, producten) voor verduurzaming van het energiesysteem. Bijvoorbeeld met het oog op het eventueel starten van meerjarige innovatieprogramma’s, maar ook om een bedrijvencluster te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden om op innovatieve manieren te verduurzamen. Verkennende studies zijn een abstractieniveau hoger dan de haalbaarheidsstudies. Verkennende studies zijn meer inventariserend van aard en geven bijvoorbeeld duidelijkheid over nut en noodzaak van groepen/verzamelingen van vergelijkbare producten of technieken.

Budget

Tender ProgrammalijnSubsidieplafond 2018
TSE studies-niet CCUS (haalbaarheidsstudies en verkennende studies)€ 5,088 miljoen*
TSE-CCUS haalbaarheidsstudies€ 7,760 miljoen*

*Eerst-komt-eerst-maalt

Stand van zaken

ProjectPeildatum    BudgetVerleend + in behandelingBeschikbaar**
Topsector energiestudies23 augustus 2018€ 5.088.000€ 2.094.646€ 2.993.354
CCUS Haalbaarheidsstudies22 juni 2018€ 7.760.000€ 5.224.933€ 2.535.067

** LET OP: RVO.nl zal niet alle aanvragen honoreren die in behandeling zijn. U kunt nog subsidieaanvragen indienen! Het verleende budget is relevant.

Voorwaarden

Aanvragen

U kunt de subsidie Topsector energiestudies van 3 april 2018 tot 25 september 2018, 17.00 uur aanvragen via Mijn.rvo.nl. Ook om uw aanvraag alvast voor te bereiden vindt u hier de benodigde formulieren. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. U vindt daar alle aanvraaginformatie en formulieren.

LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Topsector energiestudies? Ga dan naar Mijnrvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.

Meer weten?

Service menu right