Gesloten subsidies & financiering

Meer artikelen

Voor gesloten subsidies en financieringsregelingen kunt u geen aanvraag meer indienen.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert onderstaande subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.
Filters weergeven

92 resultaten

(in 0,24 seconden)

 • Beleidsexperiment CO2-reductie Industrie

  Draagt u bij aan de CO 2 -reductie in de industrie met een pilot-of demonstratieproject? En doet u dat ook kosteneffectief? Dan komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Beleidsexperiment C0 2- reductie industrie.

  Gesloten
 • CIP Eco-innovation

  Deze subsidie richtte zich op het vermarkten van eco-vriendelijke producten, technologieën, diensten, processen en managementmethodes.

  Gesloten
 • Creative Twinning

  De regeling Creative Twinning helpt bij het ontwikkelen van culturele activiteiten in de landen grenzend aan de EU. Activiteiten die zorgen voor sterkere onderlinge banden, meer vertrouwen en betere communicatie tussen Nederland en deze landen.

  Gesloten
 • Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

  Met de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) krijgt u subsidie voor transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

  Gesloten
 • Emissiearm veevoeder in de praktijk

  De melkveehouderijsector kon subsidie krijgen voor onderzoek naar reductie van 5% methaanemissie per melkkoe in 2020 ten opzichte van 2007.

  Gesloten
 • Experimenten elektriciteitswet

  Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren krijgen de mogelijkheid om via experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998.

  Gesloten
 • Extra betaling jonge landbouwers 2017

  Het ministerie van Economische Zaken stimuleert jonge landbouwers, omdat zij essentieel zijn voor de toekomst van de landbouw, het creëren van voedselzekerheid en behoud van het Nederlandse landschap.

  Gesloten
 • Fonds Life Sciences & Health for Development (LS&H4D)

  Deze subsidie stimuleert publiek-private samenwerking in de life sciences-sector. LS&H4D heeft als doel structurele armoedebestrijding door het verhogen van de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.

  Gesloten
 • Fonds Product Development Partnerships III (PDP III)

  Het Fonds Product Development Partnerships III (PDP III) bevordert productontwikkeling voor de bestrijding van armoedegerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR).

  Gesloten
 • Ghana WASH Window (GWW)

  Subsidie voor groepen ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen die samen projecten uitvoeren op het gebied van water, sanitatie, hygiëne en watermanagement in Ghana.

  Gesloten
 • GMO Groenten en fruit

  Subsidie voor producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor onder meer verduurzaming van de productie en het beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.

  Gesloten
 • Graasdierpremie 2017

  U krijgt graasdierpremie als u gronden als heide, duinen en kwelders laat begrazen door schapen of zoogkoeien.

  Gesloten
 • Groene plus box 4 2012

  Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

  Gesloten
 • Groene plus box 4 2013

  Subsidie voor agrarische opleidingen om de kwaliteit van het groene onderwijs te verhogen.

  Gesloten
 • Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid

  Subsidie voor samenwerkende bedrijven die producten of diensten (door)ontwikkelden om de dienstverlening van publieke veiligheidsorganisaties te verbeteren.

  Gesloten
 • Internationaal Innoveren

  Programma voor ondernemers en onderzoekers die samenwerken met een buitenlands partner om een product, proces of dienst te ontwikkelen.

  Gesloten
 • Investeringen in energie glastuinbouw 2016

  Glastuinbouwbedrijven kunnen investeren in milieuvriendelijke maatregelen met de subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2016.

  Gesloten
 • Investeringen in energie glastuinbouw 2017

  Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen investeren in energie-efficiëntie met de subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2017.

  Gesloten
 • Jonge vissers 2015

  Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

  Gesloten
 • Jonge vissers 2016

  Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

  Gesloten
 • Jonge vissers 2017

  Een subsidie voor jonge vissers om nieuwe economische activiteiten op te starten. Vissers jonger dan 40 jaar krijgen subsidie als zij voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen.

  Gesloten
 • Koopsubsidie

  Informatie voor woningeigenaren die gebruikmaakten van de Koopsubsidie, ook wel Eigenwoningbijdrage genoemd. De Koopsubsidie kan niet meer worden aangevraagd.

  Gesloten
 • Maatwerkbeschikkingen

  De overheid verleent soms individuele subsidies als er geen regeling voorhanden is, maar het betreffende ministerie wel subsidie wil verlenen.

  Gesloten
 • Natuurbeheer SNL

  De subsidie Natuurbeheer SNL was bedoeld voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek. Deze subsidie is overgegaan naar de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016.

  Gesloten
 • Natuurbeheer SVNL 2016

  Als gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein kunt u de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 aanvragen bij de provincie.

  Gesloten
 • Pieken in de Delta

  Informatie voor deelnemende bedrijven aan de regeling Pieken in de Delta die tot doel had om met subsidie het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken.

  Gesloten
 • Pilot 2g@there-OS

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden van ondernemers en kennisinstellingen met (proef)projecten in lokale sectoren die van vitaal belang zijn in de 15 partnerlanden van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Gesloten
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

  Fiscaal voordeel voor ondernemers in de huursector die investeren in sociale huurwoningen. Het gaat om bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

  Gesloten
 • Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's

  Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto. Daarnaast biedt het economische kansen voor Nederland. De rijksoverheid (met instemming van de Europese Commissie) stelt hiervoor aan medeoverheden een bijdrage beschikbaar. Het is onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

  Gesloten
 • Schoolmelkregeling

  Subsidie voor leveranciers van melkproducten om de consumptie hiervan bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren.

  Gesloten
 • Seed Capital

  Financiering voor investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

  Gesloten
 • Service design-vouchers

  Een service design-voucher is een ‘tegoedbon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag voor een innovatief businessmodel kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau.

  Gesloten
 • Smart Industry Fieldlabs

  Subsidie voor praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren, met als doel procesinnovatie, productinnovatie of het vernieuwen van businessmodellen.

  Gesloten
 • Smart Mix

  Programma voor ondernemers en onderzoekers die samenwerken voor economische, sociaal maatschappelijke en culturele innovatie.

  Gesloten
 • Subbied

  Evaluatie van de Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied. Hiermee konden gemeenten en waterschappen achterstallig baggerwerk financieren.

  Gesloten
 • Subsidie extern advies verduurzaming scholen

  De subsidie extern advies verduurzaming scholen stimuleert de verduurzaming en verfrissing van bestaande scholen in Nederland. Scholen voor primair en voortgezet komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500.

  Gesloten
 • Transitiefaciliteit (TF)

  De Transitiefaciliteit stimuleerde het Nederlandse bedrijfsleven actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

  Gesloten
 • Truck van de Toekomst

  Informatie en formulieren voor nog lopende projecten binnen deze subsidie. Truck van de Toekomst stimuleert brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s.

  Gesloten
 • Uitbetaling betalingsrechten 2017

  Betalingsrechten is een nieuw stelsel van inkomenssteun voor agrariërs op basis van het aantal hectares landbouwgrond in gebruik.  

  Gesloten
 • Uitbetaling betalingsrechten 2018

  U kon in 2018 met de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie aanvragen. Jonge en startende landbouwers konden betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen.

  Gesloten
 • Uitdagerskrediet

  De regeling Uitdagerskrediet is gesloten in 2008. U kunt geen aanvragen meer indienen. De regeling is vervangen door het Innovatiekrediet.

  Gesloten
 • Urban Energy

  Bent u bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

  Gesloten
 • VAMIL-compensatie

  Tot 31 oktober 2011 konden agrarisch investeerders 2007 en 2008 zich aanmelden voor compensatie van de verruimde VAMIL-regeling duurzame kassen en stallen.

  Gesloten
 • Wind op zee R&D

  Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Maak dan gebruik van de subsidie Wind op zee R&D.

  Gesloten
 • Zevende Kaderprogramma (KP7)

  Dit onderzoeksprogramma was voor ondernemers, onderzoekers en de overheid om de internationale samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen, in Europa en erbuiten, te stimuleren.

  Gesloten

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right