Deelnemen als financier

Ontwikkelingsbanken kunnen als financier meedoen aan de Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF).

Ze moeten daarbij voldoen aan de definitie van kredietinstelling omschreven in de Staatscourant, nr 43287.

Op dit moment is N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) de enige toegelaten bank.

De ontwikkelingsbank bepaalt of hij de kredietaanvraag in behandeling neemt. Nadat de ontwikkelingsbank deze kredietvraag heeft goedgekeurd, beslist de ontwikkelingsbank of hij een verzoek tot garantiestelling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indient. De ontwikkelingsbank bekijkt of de aanvraag aan de voorwaarden van de GO-ETFF voldoet.

Voor het verzoek om de GO-ETFF van toepassing te verklaren, levert de ontwikkelingsbank bij RVO.nl een ingevuld standaardformulier in, plus de vereiste bijlagen. Daarbij gaat het onder andere om:

 • het kredietvoorstel met alle bijlagen zoals het door de bank in behandeling is genomen;
 • de notulen van het goedkeuringsbesluit;
 • de jaarrekening van de te financieren onderneming over de laatste 2 jaren, tussentijdse cijfers en de meerjarenprognose na financiering.

Reactietermijn RVO.nl

Uiterlijk 3 weken na indiening verneemt de bank het standpunt van de Staat. In de praktijk hanteert RVO.nl een reactietermijn die aanzienlijk korter is. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of het de garantiefinanciering daadwerkelijk verstrekt.

De door de Ontwikkelingsbank verschuldigde provisies

De ontwikkelingsbank is provisie verschuldigd aan de Staat over de verstrekte garantie:

 • De garantieprovisie over het gegarandeerde deel van de lening bedraagt de rente die de bank de onderneming in rekening brengt onder aftrek van:
  - 120 basispunten beheervergoeding
  - de fundingkosten, vermeerderd met de liquiditeitsopslag
  - een extra aftrek ter grootte van 0,05% per procent van de fundingkosten.
 • De rente op een GO-ETFF faciliteit is minimaal 200 basispunten hoger dan de hoogste rente die in rekening wordt gebracht voor de niet-achtergestelde senior leningen of leningen.
 • De afsluitprovisie wordt, onder aftrek van 50 basispunten behandelingskosten voor de bank, gedeeld tussen de bank en de Staat.
 • Verder deelt de Staat (naar rato) mee in alle overige inkomsten op de lening.
 • De provisie is per kwartaal verschuldigd aan RVO.nl.
 • Eenmalige inkomsten (zoals afsluitprovisie) worden direct verrekend.
 • Er kan een hoger tarief voor de garantieprovisie worden vastgesteld. Dit gebeurt als de financier een te lage marge voorstelt voor het risico.
 • Bij volledige vervroegde aflossing ineens wordt de garantieprovisie over de overblijvende looptijd per direct afgedragen. Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing gaat dit naar rato.

Wijziging/beheer van de verstrekte GO-ETFF faciliteiten

De financier mag eenmalig uitstel op het aflossingsschema geven van maximaal 4 kwartalen. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van RVO.nl nodig, maar moet u wel altijd melden aan ons. Voor langer of meer uitstel op het aflossingsschema is wel altijd goedkeuring van RVO.nl nodig.

Verder heeft u ook altijd toestemming van ons nodig voor:

 • Het gedogen van tijdelijke afwijkingen op de kredietvoorwaarden (waivers).
 • Instemming met blijvende wijzigingen van de kredietvoorwaarden (amendments).

Verplichtingen van de bank

De bank heeft de volgende verplichtingen:

 • Afrekening verschuldigde provisie per kalenderkwartaal
 • Goede administratievoering en kredietbeheer
 • Vooraf instemming van RVO.nl vragen bij gedogen van tijdelijke afwijkingen van de kredietvoorwaarden (waivers)
 • Vooraf instemming van RVO.nl vragen bij permanente aanpassingen van de kredietovereenkomst (amendments)
 • Goed beheer van het krediet, rekening houdend met de belangen van de garant
 • Desgevraagd geeft de bank informatie over de onderneming en het gevoerde kredietbeheer
 • Onmiddellijk melden van surseance of faillissement bij RVO.nl

Verliesdeclaratie door de bank

In bepaalde gevallen kunt u verlies op het gegarandeerde deel van banklening declareren. Dit doet u met het vastgestelde formulier. U kunt verlies declareren in de volgende gevallen:

 • Ontbinding rechtspersoon/onderneming;
 • Faillissement of surseance;
 • Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding; Als kwijtschelding nodig blijkt om faillissement af te wenden kan RVO.nl daarvoor goedkeuring geven;
 • Aannemelijk is dat de kredietnemer structureel niet aan betalingsverplichtingen kan voldoen.

Vereiste bijlagen van verliesdeclaratie

Vereiste bijlagen van verliesdeclaratie zijn:

 • Informatie over het bedrijf
 • Recente jaarrekeningen
 • Verslag gevoerd beheer
 • Kopie overige stukken waaruit eventuele opbrengsten blijken

RVO.nl controleert

RVO.nl controleert bij verliesdeclaratie:

 • Of er sprake is van een declarabele situatie;
 • Of er sprake is van adequaat door de bank gevoerd beheer;
 • De juiste toerekening van verlies en opbrengst voor de Staat (naar rato).

RVO.nl besluit binnen 13 weken over de declaratie. De verplichting tot provisieafdracht vervalt, als RVO.nl de verliesdeclaratie goedkeurt.

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GO-ETFF.

Service menu right