INTERREG A – Cofinanciering 2 Zeeën-programma

De algemene doelstelling van het INTERREG A programma 2 Zeeën is om een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen. Natuurlijke hulpbronnen worden daarbij beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) kan cofinanciering toekennen aan INTERREG A-projecten.

Normaal gesproken verloopt het aanvraagproces via de secretariaten van de INTERREG-A programma’s. Voor het 2 Zeeën-programma geldt een afwijkende procedure. RVO.nl verzorgt de toekenning van de cofinanciering. Dit doen we namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wanneer aanmelden voor deze cofinanciering?

Het 2 Zeeën-programma kent een procedure in twee stappen. Eerst dient u een conceptnota (CN) in. Daarna dient u pas een volledig Aanvraagformulier (AF) in. U kunt een aanvraag voor cofinanciering van het ministerie van EZK indienen bij RVO.nl wanneer u bovengenoemde zaken heeft geregeld.

Stappenplan aanvraag

1. U dient een INTERREG 2 Zeeën-concept projectvoorstel (CN) in bij het secretariaat in Lille
2. Is dit conceptvoorstel goedgekeurd? Neem dan contact op met de contactpersonen van 2 Zeeën bij RVO.nl. U kunt dan laten weten dat u EZK-cofinanciering wilt
3. Dien een volledig projectvoorstel (AF) in bij het 2 Zeeën-secretariaat in Lille
4. Na stap 3 dient u een officiële aanvraag voor EZK-cofinanciering in. Dat doet u met een formulier van RVO.nl

Stuur de volgende zaken mee met uw aanvraag:
  • de 'recommendations letter' van het Joint Secretariat in Lille waaruit blijkt dat u fase 1 met succes heeft doorlopen
  • een ontvangstbewijs waaruit blijkt dat uw volledige INTERREG-projectvoorstel is ontvangen door het 2 Zeeën-secretariaat in Lille
  • het volledige projectvoorstel
5. Wij nemen daarna uw aanvraag voor EZK-cofinanciering in behandeling
6. EZK-cofinanciering wordt pas toegekend wanneer u een getekende overeenkomst heeft met het programmasecretariaat in Lille

 

Financiële voorwaarden

  • Het totale bedrag aan cofinanciering is maximaal 15% van de totale subsidiabele projectkosten
  • Wij keren na goedkeuring van uw verzoek tot cofinanciering maximaal 90% van het EZK-cofinancieringbedrag als voorschot uit
  • Na goedkeuring van uw eindrapportage door het secretariaat in Lille vindt de eindafrekening plaats

Service menu right