Investeringen in kalverstallen

Bent u eigenaar van een stal met vleeskalveren en wilt u investeren in diervriendelijke stalvloeren? Of in apparaten die de uitstoot van ammoniak verminderen? U kunt hiervoor subsidie aanvragen. Met deze subsidie krijgt de vleeskalversector een kwaliteitsimpuls en dit stimuleert innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor vleeskalverhouders die eigenaar zijn van een of meer stallen waarin zij bedrijfsmatig vleeskalveren houden.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Bij de openstelling van de subsidie was er in totaal voor 2018 en 2019 samen € 15 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag was verdeeld in € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende apparaten en € 7,5 miljoen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren. In december 2018 is het budget voor de welzijnsvriendelijke stalvloeren opgehoogd naar € 12,5 miljoen. Daarmee komt het budget voor 2018 en 2019 samen uit op € 20 miljoen.

De volgende openstelling is van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten (exclusief btw) die u maakt voor de aanschaf en installatie van uw investering. Voor ammoniakreducerende apparaten is het maximum subsidiebedrag € 100.000 per vleeskalverhouder.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten (exclusief btw) zijn subsidiabel:

 • de kosten van de aanschaf en installatie van een nieuw ammoniakreducerend apparaat of nieuwe welzijnsvriendelijke stalvloer
 • de kosten van de aanschaf van nieuwe roostervloeren
 • de kosten voor het laten infrezen van bestaande roostervloeren

Niet-subsidiabele kosten

U krijgt geen subsidie voor:

 • tweedehands ammoniakreducerende apparaten of vloeren
 • bijdragen in natura
 • afschrijvingskosten
 • loonkosten

Voorwaarden ammoniakreducerende apparaten

U investeert in één of meer ammoniakreducerende apparaten uit bijlage 1 van de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav). U kunt op dit moment alleen subsidie aanvragen voor luchtwassers. Hiermee wordt de uitstoot van ammoniak, geur en/of fijnstof in de stal beperkt.

Voorwaarden offerte

 • In de offerte staat om welk ammoniakreducerend apparaat het gaat.
 • In de offerte staat de Rav-code van het apparaat en het reductiepercentage.
 • De offerte mag nog niet zijn ondertekend. U mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Voorwaarden termijnen

 • U mag pas een ammoniakreducerend apparaat aanschaffen na uw aanvraag voor subsidie.
 • Het ammoniakreducerende apparaat wordt geïnstalleerd en betaald binnen 3 jaar na de datum waarop subsidie aan u is toegekend.

U mag het apparaat aanschaffen vóór de beslissing op uw aanvraag, maar dat is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Voorwaarden welzijnsvriendelijke stalvloeren

De kenmerken waaraan de welzijnsvriendelijke vloeren moeten voldoen zijn gebaseerd op het onderzoeksrapport Alternatieve vloeren voor vleeskalveren van Wageningen Livestock Research 2017. De onderzochte vloeren in dit rapport en ook nieuw te ontwikkelen vloeren komen voor subsidie in aanmerking wanneer ze aan de voorwaarden voldoen.

U investeert in een welzijnsvriendelijke stalvloer die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De indrukbare toplaag is duurzaam en getest.
 • De vloer biedt loop- en ligcomfort, en zijn allebei getest.
 • De vloer is hygiënisch.

De uitgebreide voorwaarden leest u in bijlage 3 van de Regeling Europese EZ-subsidies.

Voorwaarden offerte

Voor de offerte van de welzijnsvriendelijke stalvloer gelden de volgende voorwaarden:

 • In de offerte staat om welke welzijnsvriendelijke stalvloer het gaat
 • In de offerte staat dat de vloer voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheid van de toplaag, het loop- en ligcomfort en hygiëne.
 • In de offerte staat welke tests zijn uitgevoerd en hoe de vloer gescoord heeft.
 • In de offerte staan de maatvoeringen van de vloer.
 • In de offerte staat dat de leverancier tenminste 5 jaar garantie geeft op slijtage, productiefouten en beschadiging bij normaal gebruik.
 • In de offerte staat dat de leverancier een gebruiksadvies voor het verantwoord toepassen van een hogedrukreiniger meelevert.
 • De offerte mag nog niet zijn ondertekend, u mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd.

Voorwaarden termijnen

 • U mag de welzijnsvriendelijke vloer aanschaffen na uw aanvraag voor subsidie.
 • U installeert en betaalt de welzijnsvriendelijke vloer binnen 2 jaar na de datum waarop subsidie aan u is toegekend.

U mag de vloer aanschaffen vóór de beslissing op uw aanvraag, maar dat is wel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden gelden ook:

 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor uw investering.
 • U voert de investering uit volgens uw aanvraag.
 • U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door voordat u de vaststelling aanvraagt.
 • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in nadat u de betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht.
 • U houdt een administratie bij met alle bewijsstukken van de aankoop, het installeren en de betaling van uw investering(en). De administratie moet u tot 31 december 2028 bewaren.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.

De subsidie Investeringen in kalverstallen valt onder de Rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Aanvragen

U kon de subsidie Investeringen in kalverstallen aanvragen vanaf 1 oktober 2018. Uw aanvraag moest op uiterlijk 30 oktober 2018 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Aanvraagproces

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de informatiepagina Rangschikking.

 

 

Service menu right