Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

Bent u een aanbestedende dienst en ziet u kansen om klimaatneutraal en circulair in te kopen? En zoekt u kennis en of capaciteit hiervoor? Vanaf 1 mei 2019 kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen.

De informatie over deze regeling is op 19 april 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling AKCI wordt grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

De subsidie heeft als doel aanbestedende diensten (anders dan de staat) te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. Specifiek op het gebied van:

 • klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is
 • inkopen waarbij een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen centraal staat, bij een concreet inkooptraject of een activiteit die tot doel heeft maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie te stimuleren.

U kunt extern advies aanvragen bij een ervaren MVI-adviseur, bijvoorbeeld over:

 • specifieke duurzaamheidskennis
 • de begeleiding bij een marktconsultatie
 • het opstellen van een beoordelingssystematiek
 • de toepassing van het Ambitieweb
 • het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA)
Met de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) geeft de Rijksoverheid invulling aan het 'Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020' van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken.

Budget

Binnen AKCI zijn voor 2019 twee budgetten vastgesteld voor extern advies, te besteden aan inhuur van een ervaren MVI-adviseur. Per aanbestedende dienst kan er één aanvraag worden ingediend voor één van de twee budgetten.

Stand van zaken subsidiebudget per 15 juli 2019

Thema       Beschikbaar budget Per aanvraag van één advies per kalenderjaarAantal aanvragenSubsidie verstrekt
Klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI)        € 1 miljoen€ 10.00025€ 250.000
Inkoopprojecten andere MVI thema’s (MVI)      € 75.000 € 5.0005€ 25.000

Subsidieplafond

Bij het eerder bereiken van het subsidieplafond (€1.000.000 voor KCI en €75.000 voor MVI) wordt de regeling gesloten en is e-Loket niet meer toegankelijk.

Voorwaarden

Bij het aangaan van de verplichting gelden voor de aanvrager de volgende voorwaarden:

 • U ontvangt alleen subsidie voor nieuw op te stellen adviezen.
 • U voert een startgesprek met RVO.nl voor een passende kennisvraag aan een externe MVI-adviseur.
 • U laat een advies opstellen door een externe MVI-adviseur die ervaring heeft met het onderwerp van de kennisvraag bij een aanbestedingsplichtige organisatie.
 • U meet de effecten van de klimaatneutrale en circulair inkoop waarvoor u advies ontving met een door RIVM aangereikte methode. U stelt deze meetresultaten ter beschikking aan het RIVM.
 • Het externe advies wordt binnen het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt afgerond.
 • U deelt de geleerde lessen bij de uitvoering van het externe advies.

Aanvragen MVI-advies

AKCI kunt u vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit op tijd aan. Houd er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

Als aanbestedende dienst dient u zelf de aanvraag in. Wij streven ernaar om binnen 4 weken een beslissing te nemen over uw aanvraag. Na de subsidieverstrekking neemt RVO.nl/PIANOo of Rijkswaterstaat binnen een week contact op voor een startgesprek.

Advies van een MVI-adviseur

Om subsidieaanvragers na beschikking op weg te helpen bij het vinden van een ervaren MVI-adviseur voor hun project, neemt RVO.nl in de subsidiebeschikking -als service- een link op naar een database met contactgegevens van MVI-adviseurs. Ervaren MVI-adviseurs kunnen zich hiervoor aanmelden via het registratieformulier.

Service menu right