Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Meer artikelen
bloemetjes

U heeft grond in gebruik en u wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert natuur en u wilt de kwaliteit ervan verder ontwikkelen. Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Uw provincie bepaalt in het Natuurbeheerplan in welke gebieden u deze subsidie krijgt.

Er zijn twee subsidies die u eventueel ook kunt combineren:

 • subsidie voor investeringsmaatregelen
 • subsidie voor functieverandering

Wij regelen de subsidieaanvragen voor gebieden die op dit moment zijn opengesteld in Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland, Groningen en Utrecht. Voor informatie over de mogelijkheden in andere provincies, neemt u contact op met de betreffende provincie.

Subsidie voor investeringsmaatregelen

U bent eigenaar of erfpachter van bos of natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verder ontwikkelen. Of u wilt landbouwgrond geschikt maken voor natuur. Misschien wilt u er een agrarisch beheertype of landschapstype ontwikkelen of verbeteren.

Voor de inrichtingsmaatregelen die u daarvoor moet nemen, kunt u investeringssubsidie krijgen. U legt bijvoorbeeld bos aan, graaft een poel, of creëert een natuurvriendelijke oever. U geeft aan welk beheertype of landschapspakket u na de investering in stand wilt houden. Dit kan ook een combinatie van verschillende pakketten zijn. Belangrijk is dat uw provincie het natuurbeheertype heeft opgenomen in haar Natuurbeheerplan en een openstellingsbesluit en maximaal subsidiebudget heeft afgegeven.

Waar krijgt u de subsidie voor?

U krijgt subsidie voor inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. Dat zijn:

 • eenmalige investeringen in natuurterreinen en landbouwgrond voor de aanleg en bescherming van een landschapsbeheertype;
 • de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype of landschapsbeheertype;
 • eenmalige investeringen om de omzetting van landbouwgrond naar natuurterrein te realiseren;
 • eenmalige investeringen in landbouwgrond om een agrarisch beheertype te realiseren;
 • eenmalige investeringen in landbouwgrond om de kwaliteit van het bestaande agrarische beheertype te verhogen;
 • de omzetting van een perceel/natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype naar een natuurterrein met een hoger beheertype;
 • een programma van eenmalige investeringen voor investeringen in terreinen met één of meerdere van bovenstaande doelen.

Voor wie

 • U heeft zeggenschap over de grond waarvoor u subsidie aanvraagt, omdat u:
  • het in eigendom heeft
  • het in erfpacht heeft met een erfpachtovereenkomst voor minimaal 25 jaar
  • het recht van beklemming heeft
  • het in gebruik heeft op basis van de Wet inrichting landelijk gebied (artikel 45) of de Landinrichtingswet (artikel 189, lid 2).
 • U oefent een landbouwactiviteit uit volgens persoonlijk of zakelijk recht op de grond waarvoor u subsidie aanvraagt. 
 • U bent een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen.
 • U bent een gecertificeerde begunstigde met in uw kwaliteitshandboek een onderdeel projecten, waarvoor u mede bent gecertificeerd.

Subsidie voor functieverandering

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor. Voor de waardedaling krijgt u een compensatie. Belangrijk is dat uw provincie het natuurbeheertype of landschapsbeheertype heeft opgenomen in haar Natuurbeheerplan en een openstellingsbesluit en maximaal subsidiebudget heeft afgegeven. U geeft aan welk beheertype of landschapstype u na de functieverandering in stand wilt houden. U kunt dit ook doen in combinatie met het onderdeel investeringssubsidie (voor inrichtingsmaatregelen).

Voor wie

U kunt de subsidie functieverandering aanvragen voor landschapselementen en natuur als u eigenaar bent van landbouwgrond.

Aanvraagperiode

De periode waarin u de subsidies aanvraagt verschilt per provincie. Zij publiceren de openstellingstermijnen in een openstellingsbesluit. U vindt deze op het Portaal BIJ12. In de besluiten ziet u de hoogte van het subsidieplafond. Maar ook voor welke pakketten en gebieden de openstelling geldt en wat de eventuele aanvullende bepalingen zijn.

Voorwaarden

Als u subsidie wil aanvragen voor Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL), dan gelden er bepaalde voorwaarden waaraan u zich moet houden. Een overzicht van die voorwaarden en hoe u kunt aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl.

Twijfelt u nog?

Voordat u de subsidie(s) aanvraagt, kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag. Deze 'pretoets' kan uw provincie voor u doen. De provincies kijken of uw aanvraag past binnen hun beleid en geven tips om uw aanvraag zo goed mogelijk te doen. In de toets spreekt de provincie met u of uw gemachtigde alle onderdelen door, denk aan de pakketkeuze en de natuurmogelijkheden van uw grond. In sommige provincies is een goedgekeurde pretoets een voorwaarde om subsidie te kunnen aanvragen.

Service menu right