Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels

Als collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) kunt u investeren in maatregelen voor het verbeteren van de inrichting en kwaliteit van de leefgebieden voor weide- en akkervogels. Het doel is om meer weide- en akkervogels te behouden. U kunt uw subsidieaanvraag doen van 3 december 2018 tot en met 22 januari 2019. Op deze pagina leest u hier meer over.

Budget

Voor deze subsidie is € 9 miljoen beschikbaar vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De subsidie Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Voorwaarden

De voorwaarden van deze subsidie vindt u op mijn.rvo.nl op de pagina Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels.

Aanvragen subsidie

U kunt deze subsidie aanvragen van 3 december 2018 tot en met 22 januari 2019 op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau EH2+ (bedrijven) nodig.

Alleen agrarische collectieven voor niet- productieve investeringen die bijdragen aan het behoud van weide- en akkervogels kunnen de subsidie aanvragen. Een niet-productieve investering betekent dat de waarde van de onderneming niet teveel mag toenemen.

Het aanvragen kan voor de volgende soorten:

Weidevogels

Gele Kwikstaart (brv)Graspieper (brv)Grutto (brv)
Houtduif (brv)Kemphaan (brv)Kievit (brv)
Kleine zwaan (nbrv)Kramsvogel (brv)Kwartelkoning (brv)
Roek (brv, nbrv)Rotgans (nbrv)Scholekster (brv)
SlobeendSpreeuw (brv)Torenvalk (brv)
Tureluur (brv)Veldleeuwerik (brv)Watersnip (brv)
Wulp (brv)Zomertaling (brv) 

brv = broedvogel, nbrv = geen broedvogel

Akkervogels

 
Blauwe kiekendief (nbrv)Geelgors (nbrv)Gele kwikstaart (brv)
Grauwe kiekendief (brv)Kerkuil (brv)Kievit (brv)
Kleine zwaan (nbrv)Kneu (brv)Patrijs (brv)
Ringmus (brv) Ruigpootbuizerd (nbrv)Scholekster (brv)
Torenvalk (brv)Veldleeuwerik (brv/nbrv)Velduil (brv)

brv=broedvogel    nbrv= geen broedvogel

Wet- en regelgeving

Heeft u een inhoudelijke vraag over de wet- en regelgeving? Wilt u bijvoorbeeld weten of een bepaalde kostenpost subsidiabel is? Dan mag u deze vraag sturen naar Weideakkervogels@rvo.nl. Meer informatie over de wet- en regelgeving vindt u in de regeling Europese EZ subsidies.

Achtergrond

Deze regeling is een gevolg van nauwe samenwerking tussen LNV en provincies, en ondersteunt de uitvoering van het provinciaal beleid voor het behoud en herstel van weide- en akkervogels.

Service menu right