Regelgeving PPS - TKI

De TKI-toeslagregeling is voor het eerst in 2012 gepubliceerd. Sindsdien is de regeling een paar maal gewijzigd. De regels gelden zoals ze op het moment van aanvraag waren.
 
De wetgeving is gelaagd. Het ‘laagste’ (meest gedetailleerde) niveau is de regeling. Daarboven geldt ook het Kaderbesluit (nationale) EZ-subsidies, de Kaderwet, de Algemene Wet Bestuursrecht en de EU-regelgeving.

Regelgeving PPS-toeslag (vanaf 4 december 2018)

De grondslag voor de programmatoeslag wordt vanaf 2019 op 2 punten wat versoberd. Dit is nodig om het instrument budgettair beheersbaar te houden zonder het toeslagpercentage te verlagen. De ‘in natura’ bijdrage van buitenlandse private partijen telt alleen mee als deze buitenlandse partij een vestiging of dochteronderneming in Nederland heeft. En de private bijdrage aan TKI-relevante onderzoeksopdrachten wordt slechts voor 80% meegenomen.

Lees de regelingpublicatie met toelichting in de Staatscourant.
Of lees de integrale tekst van de regeling nationale EZ-subsidies, Titel 3.2. PPS-toeslag onderzoek en innovatie.

Regelgeving PPS-toeslag (vanaf 12 mei 2018)

De PPS-toeslagregeling is verruimd: het percentage is verhoogd van 25% naar 30% van de private bijdrage, behalve voor ANBI-bijdragen. Het ANBI-plafond voor programmatoeslag is naar € 90 miljoen verhoogd. En er is een aanvullende mogelijkheid voor TKI’s om toeslag te verantwoorden boven de € 125.000. Voor het deel van de toeslag dat gaat over samenwerkingsprojecten, kan het TKI de controleverklaring vervangen door een rapport van feitelijke bevindingen. Hierbij geldt het Onderzoeksprotocol aanwending PPS-toeslag onderzoek en innovatie.

Lees de regelingpublicatie met toelichting in de Staatscourant. Of lees de integrale tekst van de regeling nationale EZ-subsidies, Titel 3.2. PPS-toeslag onderzoek en innovatie van 12 mei 2018.

Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies is op enkele punten gewijzigd. De beslistermijn voor RVO.nl op aanvragen voor PPS-toeslag was niet expliciet bepaald in het Kaderbesluit. Deze is nu bepaald op 8 weken. De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGV) is gelijk gebleven

Regelgeving PPS toeslag (vanaf 1 februari 2017)

De TKI-toeslag is op 1 februari 2017 gewijzigd in de PPS-toeslag. De regeling is voor het TKI-deel inhoudelijk gelijk gebleven. Wel is er een instrument toegevoegd zodat samenwerkingsconsortia rechtstreeks bij RVO een aanvraag kunnen indienen.

Lees de regelingpublicatie met toelichting in de Staatscourant.

Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGV) zijn gelijk gebleven.

Regelgeving TKI 2015-2017

De TKI-toeslag is in 2015 anders opgehangen dan voorgaande periode maar niet heel wezenlijk veranderd. Wel is de financieringsverhouding afgeschaft. Het is sinds 2015: ‘Titel 3.2’ in de Regeling nationale EZ-subsidies.

Tot en met 15 november 2015 geldt: een project in de projecttoeslag duurt maximaal 5 jaar. Bij aanvraag na 16 november 2015: het project duurt maximaal 10 jaar.

Het bovenliggende Kaderbesluit is flink aangepast, met name om te gaan voldoen aan de veranderde EU-regelgeving:
Het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016
Het daarop volgende Kaderbesluit nationale EZ-subsidies vanaf 1 juli 2016

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (afgekort AGV of AGVV)

Regelgeving TKI 2014

De regeling is aangepast. De projecttoeslag is erbij gekomen. De inzet van programmatoeslag voor innovatie-activiteiten is veranderd: de programmatoeslag kan naast samenwerkingprojecten alleen nog ingezet worden op netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars.

De TKI-toeslag is hoofdstuk 1a in de Subsidieregeling sterktes in innovatie

Het Kaderbesluit EZ-subsidies is in die periode hetzelfde gebleven.

De O&O&I-kaderregeling 2014

Regelgeving TKI 2013

De eerste publicatie in de Staatscourant bevat een uitgebreide toelichting op de totstandkoming en het doel van de regeling. Lees de publicatie in de Staatscourant.

TKI's kunnen de toeslag 2013 inzetten voor samenwerkingsprojecten, technische haalbaarheidsstudies, innovatieadviesdiensten en innovatieondersteuningsdiensten voor mkb-ondernemers, uitlenen van hooggekwalificeerd personeel aan mkb-ondernemers en de exploitatie van innovatieclusters. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ‘TKI-toeslag 2013 inzetten

Daarnaast is in deze regeling nog de financieringsverhouding van kracht, zie artikel 1a.7 : De ontvanger van TKI-toeslag wendt de TKI-toeslag zodanig aan voor samenwerkingsprojecten dat voor fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling in totaal een private bijdrage van respectievelijk minimaal 15%, 50% en 75% van de financiering van het desbetreffende onderzoek gerealiseerd wordt.

Het bijbehorende Kaderbesluit EZ-subsidies

De O&O&I-kaderregeling 2006

Service menu right