Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is per 7 december 2018 17:00 uur gesloten voor nieuwe aanvragen.

Per 1 januari 2019 gaat deze regeling EDS op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Realisatie en wijzigingen

De maatregel waarvoor u subsidie ontvangt, dient binnen een jaar na subsidieverlening te worden gerealiseerd. Hierop is geen uitstel mogelijk. Ontbindt of wijzigt u de overeenkomst voor de uitvoering voor of na subsidieverlening? Dan dient u dit te melden bij RVO.nl. Het wijzigen van de overeenkomst kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverlening. RVO.nl zal bij wijzigingen doorgaans de aanvraag opnieuw in behandeling nemen of – indien toegekend - de verleende subsidie intrekken en terugvorderen.

Vaststelling subsidie

Subsidiebedragen tot € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen van € 25.000 tot en met € 125.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Gebruik voor het aanvragen van uw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf) op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Het eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd
  • een kopie van de factuur van de maatregel

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen (vraag 2.2 in het formulier)? Geef dan in het eindverslag ook het aangevraagde/gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Wet- en regelgeving

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

EDS in de praktijk

Andere sportverenigingen en sportstichtingen maken al succesvol gebruik van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Meer weten?

  • Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
  • Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) - sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij SWS een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen.
  • Salderen en zelflevering - wanneer u als sportvereniging of sportstichting grootverbruiker bent, is het raadzaam om onderzoek te doen naar de financiële opbrengst van de zonnepanelen. Grootverbruikers vallen namelijk niet onder de salderingsregeling. Dat betekent dat teruglevering van stroom niet volgens dezelfde voorwaarden hoeft plaats te vinden. De financiële opbrengsten van de panelen kunnen lager uitvallen dan wat van te voren is berekend.

Service menu right