Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

Heeft uw bedrijf hogere elektriciteitskosten door emissiehandel? Dan kunt u compensatie aanvragen voor uw hoge energierekening. Uw onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken. Zo wordt oneerlijke concurrentie met andere landen voorkomen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De subsidie Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) moet oneerlijke concurrentie met andere landen voorkomen. Daar gelden geen hogere elektriciteitsprijzen door CO2-kosten. Nederlandse elektriciteitsgrootverbruikers kunnen deze extra kosten niet doorberekenen in hun productprijzen zonder een aanzienlijk verlies van hun marktaandeel. De regeling valt onder de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES).

Budget

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor 2019 bedraagt € 45 miljoen. Dit compenseert kosten gemaakt in 2018. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort.

De hoogte van het subsidiebedrag wordt verminderd met het bedrag in euro's dat overeenkomt met de indirecte emissiekosten ETS van 1.000 MWh. Dit bedrag wordt berekend overeenkomstig de formule die ook gehanteerd wordt voor het berekenen van de hoogte van de subsidie met behulp van de fallback-efficiëntiebenchmark.

Ondernemingen krijgen de subsidie in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Dan zijn alle gegevens beschikbaar die nodig zijn om de hoogte van de subsidie te bepalen.

Ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor 2019 van vrijdag 15 februari 2019 9:00 uur tot maandag 15 april 17:00 uur. De beoordelingstermijn bedraagt 13 weken. RVO.nl neemt alleen volledige aanvragen in behandeling. Wij controleren de juistheid van de gegevens.

Mededelingen van de Europese Commissie

  • EU Richtsnoeren 20120605
    Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteun-maatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (SWD(2012) 130 final)/ (SWD(2012) 131 final)/ (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 158/04)/ 5.6.2012
  • Wijziging op de EU Richtsnoeren 20121215
    Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 387/06)/ 15/12/2012

Veelgestelde vragen

Achtergrond

Op het in Londen gevestigde handelsplatform ICE vond in 2017 de meeste handel plaats in EUA futures voor levering in december 2018. De gemiddelde EUA Forward Prijs die op dat handelsplatform in 2017 tot stand kwam, bedroeg € 5,88 per ton CO2.

Service menu right