Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunnen verhuurders subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning -zogenaamde vergunninghouders. Denk hierbij aan woningcorporaties, gemeenten en andere verhuurders.

Budget

Er is € 87,5 miljoen subsidie beschikbaar. Per vergunninghouder kan € 6.250,- aan subsidie aangevraagd worden - met een maximum van € 15 miljoen per verhuurder per jaar.

Subsidiebudget en verstrekte subsidie 1 juni 2018

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel budget er gereserveerd is en hoeveel subsidie er al is verstrekt.

Budget gereserveerd

Subsidie verstrekt

22.575.000
2.912.500

 

Let op: Uiterlijk 31 december 2018 dient het voornemen tot investeren aangemeld te zijn.

Stappenplan en aanvragen

De regeling is open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar en is van toepassing op huisvesting die na 30 november 2015 is gerealiseerd. Daarnaast dient het voornemen tot investeren in de woonvoorziening uiterlijk 31 december 2018 aangemeld te zijn. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een verklaring van budgetreservering. U kunt tot maximaal 2 jaar daarna een subsidieaanvraag indienen.

Een aanvraag heeft betrekking op één woonvoorziening. U kunt meerdere aanvragen indienen. De aanvraag doet u via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

De lokale, provinciale en landelijke overheid werkt met verschillende instanties aan het huisvesten van vergunninghouders. Veel informatie voor verhuurders over huisvesting van vergunninghouders vindt u ook bij onze samenwerkingspartners.

Service menu right