Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) is per 1 juli 2018 gesloten. U kunt geen aanvraag voorlopige investering meer indienen. RVO.nl behandelt alle aanvragen die voor 1 juli zijn ontvangen.

RVV Verduurzaming vervangt RVV

De RVV kunt u dus niet meer aanvragen. Per 1 februari 2019 is de RVV Verduurzaming open en kunt u deze aanvragen. Deze regeling is een uitbreiding van de RVV en is daarmee ook de opvolger van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP).

Fiscaal voordeel verhuurders

Verhuurders met meer dan 50 woningen  - waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens - kwamen in aanmerking voor deze regeling. De regeling biedt fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen, sloop of samenvoeging van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

Op 31 januari 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aan. Dit gebeurde na evaluatie van de verhuurderheffing. De regeling komt voort uit het Woonakkoord.

Afgifte investeringsverklaring

Wij behandelen een aanmelding voor een gerealiseerde investering binnen 8 weken. Wilt u een vermindering krijgen op de verhuurderheffing voor dit boekjaar? Dan moeten wij de investeringsverklaring voor 1 oktober 2019 hebben afgegeven. Meldt u tussen 6 augustus en 1 oktober 2019 een gerealiseerde investering bij ons aan? Dan valt niet te garanderen dat de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2019 wordt afgegeven.

Wijzigingen RVV per 1 januari 2018

Voor de investeringscategorie verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen zijn 2 wijzigingen van toepassing.

De uiterste indiendatum voor het aanmelden van de voorgenomen investering was 30 juni 2018.
Let op! Voor voorgenomen investeringen die vanaf 1 januari 2018 werden ingediend moet het gaan om realisatie van huurwoningen met een huur lager dan de 1e aftoppingsgrens.

Verdere wijzigingen waren:

  • De heffingsvrije voet is verhoogd van 10 naar 50 woningen. Met ingang van 1 januari 2018 hoefden verhuurders over de eerste 50 woningen die zij bezitten geen verhuurderheffing te betalen.
  • Rijksmonumenten (woningen die krachtens artikel 3.1 van de Erfgoedwet als rijksmonument zijn aangewezen) werden per 1 januari 2018 vrijgesteld van de verhuurderheffing.
  • Per 1 januari 2018 werd de verhuurderheffing over een WOZ-waarde van maximaal € 250.000,- berekend. Dit bedrag zal vervolgens jaarlijks stijgen met de gemiddelde stijging van de waarde van woningen.

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 € 280 miljoen aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari is dit budget opgehoogd met € 418,5 miljoen. Hiermee wil het ministerie de aanpak van maatschappelijk dringende kwesties stimuleren.

Het ministerie stelt in totaal € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar voor deze regeling. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar.

Stand van zaken

De regelgeving RVV biedt de mogelijkheid om heffingsvermindering-bedragen per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen werden de heffingsvermindering-bedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief.

Dit betekent dat de regeling 1 juli 2018 sloot voor aanmeldingen voor voorgenomen investeringen. Tot 1 juli 2018 kon van de regeling gebruikgemaakt worden en konden nog aanvragen worden ingediend.

Service menu right