Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV)

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) is per 1 juli 2018 gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen. RVO.nl behandelt alle aanvragen die we voor 1 juli hebben ontvangen.

Verhuurders met meer dan 50 woningen  - waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens - kwamen in aanmerking voor deze regeling. De regeling bood fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen, sloop of samenvoeging van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

Op 31 januari 2017 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aan. Dit gebeurde naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing. De regeling komt voort uit het Woonakkoord.

Afgifte investeringsverklaring

Wij behandelen een aanmelding voor een gerealiseerde investering binnen 8 weken. Wilt u een vermindering krijgen op de verhuurderheffing voor dit boekjaar? Dan dienen wij de investeringsverklaring voor 1 oktober 2018 te hebben afgegeven. Meldt u tussen 6 augustus en 1 oktober 2018 een gerealiseerde investering bij ons? Dan kunnen wij niet garanderen dat de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2018 wordt afgegeven.

RVV met heffingsvermindering verduurzaming

In het regeerakkoord 2019 wordt gesproken over een RVV met een heffingsvermindering verduurzaming. De RVV Verduurzaming is een uitbreiding van de RVV en is daarmee ook de opvolger van de Stimulering energieprestatie huursector (STEP).

Budget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 € 280 miljoen euro aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari is dit budget opgehoogd met € 418,5 miljoen. Hiermee wil het ministerie de aanpak van maatschappelijk dringende kwesties stimuleren.

Het ministerie stelt in totaal € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar voor deze regeling. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar.

Stand van zaken

De regelgeving RVV biedt de mogelijkheid om heffingsvermindering-bedragen per kwartaal aan te passen. Vanwege het aantal aanmeldingen worden de heffingsvermindering-bedragen per 1 juli 2018 op € 0,00 gezet. De aankondiging en achtergrond hiervan kunt u nalezen in de Kamerbrief.

Dit betekent dat de regeling per 1 juli 2018 sluit voor aanmeldingen voor voorgenomen investeringen. Tot 1 juli 2018 kan van de huidige regeling gebruik gemaakt worden en kunnen nog aanvragen worden ingediend. Deze worden in behandeling genomen, beoordeeld en, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, financieel afgehandeld.

Heffingsvermindering over 2017

De compensatie van de verhuurderheffing (de heffingsvermindering) bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar. Dit is gemiddeld voor de duur van de opgedragen activiteiten zoals het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. Dit valt onder de diensten van algemeen economisch belang (DAEB). De DEAB staat in de woningwet.

De duur van deze activiteiten is wettelijk bepaald op 6 jaar. RVO.nl mag gemiddeld € 15 miljoen jaarlijks aan een individuele verhuurder afgeven. Als de totale periode van de DAEB-taken 6 jaar is, komt dat neer op maximaal € 90 miljoen aan voorlopige investeringsverklaringen.

Wijzigingen per 1 april 2017

Aanmelden van (voorgenomen) investeringen onder de nieuwe voorwaarden is mogelijk per 1 april 2017. De wijzigingen zullen grotendeels gelden voor investeringen gedaan per 1 januari 2017. 

>Bekijk de factsheet Wijzigingen RVV (pdf)

Wijzigingen per 1 januari 2018

Voor de investeringscategorie verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten naar huurwoningen zijn 2 wijzigingen van toepassing:

  1. De uiterste indiendatum voor het aanmelden van de voorgenomen investering is 30 juni 2018.
  2. Let op! Voor voorgenomen investeringen die vanaf 1 januari 2018 worden ingediend moet het gaan om realisatie van huurwoningen met een huur lager dan de 1e aftoppingsgrens.

Verdere wijzigingen zijn:

  • De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen. Met ingang van 1 januari 2018 hoeven verhuurders over de eerste 50 woningen die zij bezitten geen verhuurderheffing te betalen.
  • Rijksmonumenten (woningen die krachtens artikel 3.1 van de Erfgoedwet als rijksmonument zijn aangewezen) worden per 1 januari 2018 vrijgesteld van de verhuurderheffing.
  • Per 1 januari 2018 wordt de verhuurderheffing over een WOZ-waarde van maximaal € 250.000,- berekend. Dit bedrag zal vervolgens jaarlijks stijgen met de gemiddelde stijging van de waarde van woningen.

Aanvragen

De Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV) is per 1 juli 2018 gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen. Alle aanvragen die voor 1 juli zijn ontvangen, worden behandeld.

U kunt de Regeling vermindering verhuurderheffing niet meer aanvragen

> Aanvragen RVV sloop huurwoningen
> Aanvragen RVV verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten
> Aanvragen RVV samenvoeging van huurwoningen
> Aanvragen RVV bouw van huurwoningen
> Aanvragen RVV grootschalige en kleinschalige verbouw

eHerkenning aanvragen

Wet- en regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing die verschenen in de Staatscourant en het Staatsblad.

Service menu right